Montované halové systémy a nosné konstrukce

MONTOVANÉ HALY

Dodáváme a montujeme následující součásti a komplety montovaných hal:

 • HALSYSTÉM, Vlastní kompletované systémy montovaných hal  
 • ASTRON, Stavební systém montovaných hal od skupiny LINDAB
 • OSTATNÍ MONTOVANÉ HALY, konstrukce, střechy a stěny
  (střechy stěny, vestavby, přístavby, doplňkové konstrukce)

Úvodní všeobecné informace pro zájemce o stavbu montované haly, anebo její části.
Informativní průvodce v procesu zhotovení haly a nalezení vhodného zhotovitele 

a/ Proces zhotovení stavby haly
b/ Informace ke stanovení ceny montované haly
c/ Jak navrhujeme provést optimalizovaný návrh montované haly (pohled z praxe)
d/ Praktické doporučení zákazníkům k výběru zhotovitele montované haly či její části

Dále uvedené informace jsou určené především pro zákazníky, kteří nemají zvláštní zkušenosti s výstavbou budov, anebo běžně ve své praxi neřeší požadavky a otázky spojené s potřebou výstavby nových halových objektů, anebo potřeby subdodávek, oprav, či rekonstrukcí halových objektů, anebo jejich součástí.
Ukazují možnosti a způsoby řešení tohoto procesu, včetně návrhu jak získat požadovaný a optimální   návrh řešení dodávky a montáže haly či její součásti, a tomu odpovídající cenu.
V našem případě jde konkrétně o naši profesi, oblast týkající se nadzemní montované části halových objektů, stavěné na připravených základech (budovy).  Bez podlahy, vnitřních instalací a vybavení, a bez všech přípojek.

V poslední odstavci Praktické doporučení zákazníkům k výběru zhotovitele montované haly závěrem naleznete Orientační cenovou tabulku montovaných hal, určenou pro předběžné investiční rozhodování o cenové úrovni uvažované velikosti a provedení montované haly. 

 

Ad a/ Proces zhotovení stavby haly, stručný popis postupu

1. Projekt stavby a stavební povolení

Zájemce o stavbu nové montované haly a budoucí stavebník musí nejprve absolvovat etapu vyřízení stavebního povolení na její postavení. Každá nová stavba na pozemku podléhá stavebnímu zákonu a téměř jakákoliv stavba budovy přesahující svým půdorysným rozměrem 16 m2 a je pevně spojená základy se zemí bude vyžadovat vydání nějakého druhu povolení ke zhotovení stavby.  K tomu stavebník potřebuje mít ujasněné základní rozměrové požadavky a způsob využití takové stavby. Ostatní detaily projedná s projektantem stavby.

Aby bylo povolení ke stavbě budovy vydané, bude potřeba mít na tuto stavu zhotovenou potřebnou dokumentaci pro vydání stavebního povolení.  Většinou se jedná o dokumentaci pro územní rozhodnutí k umístění stavby a dokumentaci pro stavební povolení.  Tuto dokumentaci, většinou spojenou do jedné fáze, zpracovává oprávněná osoba – autorizovaný projektant.

Projektant stavby navrhuje stavbu podle zadání a požadovaných parametrů zákazníka. Tyto požadavky musí dát do souladu se stavebním zákonem a platnými normami na navrhované konstrukce, a s ostatními předpisy pro konkrétní druh stavby, v návaznosti na konkrétní místní situaci. (Namátkou uvádíme následující požadavky řešené pro montovanou nadzemní část haly: statický výpočet a návrh základů a nosných konstrukcí podle normových zatížení a ostatních účinků na tyto konstrukce; požadavky na požární odolnost konstrukcí, střechy, stěn a příček, otvorových výplní, apod. podle zprávy PBŘ stavby; požadavky na prostup tepla obvodovými konstrukcemi, stropem či střechou; hygienické požadavky; požadavky na kvalitu povrchu v souvislosti s korozívností prostředí; požadavky na hlukové izolace;  požadavky na vnitřní instalace a vybavení stavby; požadavky na venkovní přípojky; atp.)

Tato fáze, zpracování projektové dokumentace (PD) pro územní rozhodnutí a stavební povolení, trvá několik měsíců a končí podáním žádosti o vydání stavebního povolení, s doložením veškeré potřebné dokumentace příslušnému stavebnímu úřadu. Obvykle ji řeší nějaká místní projektová firma, se znalostí místních podmínek.

Stavební úřad žádost a její kompletnost posoudí a vyzve příslušné dotčené účastníky stavebního řízení a státní správy, provozovatele sítí, apod.  k vyjádření, případně vznesení připomínek či požadavků. Po vypořádání všech námitek v úředně stanovených lhůtách je vydáno stavební povolení. 
Tato fáze v praxi opět trvá opět několik měsíců. Reálně se potom dostáváme k termínu 8 – 12 měsíců pro vydání stavebního povolení na běžnou stavbu haly. Měřeno od doby zahájení konzultací o parametrech požadované haly s projektantem stavby. Předpokládáme přitom normální režim zhotovení běžné úrovně PD,  a průběh stavebního řízení bez komplikací (jako je např. odvolávaní se účastníků řízení s nutností doplňovat odborné posudky, apod.).  To následně celý proces prodlužuje.

 

2. Zhotovení stavby, kolaudace

Po vydání stavebního povolení je možné přistoupit ke zhotovení vlastní stavby. V průběhu procesu zhotovení PD pro stavební povolení už by měl mít stavebník jasno o zhotoviteli stavby, anebo alespoň o dodavateli nadzemní části haly, např. o montované hale.

Je to z toho důvodu, že tento dodavatel spolupracuje už v průběhu zpracování PD s projektantem stavby a poskytuje mu potřebné údaje, zejména statický výpočet konstrukcí a výrobní a montážní dokumentaci stavby.  Tyto údaje značně ovlivňují konečnou cenu celé stavby. Týká se to zejména vhodně navržené statiky celé nosné konstrukce haly (typ, hmotnost a cena nosných konstrukcí haly) a dopad navrhovaného provedení konstrukce např. na velikost a provedení základů (působení sil a velikost reakcí v patkách – základech). Dále je možné vhodným návrhem nosné konstrukce ovlivňovat nejen náklady na základy, ale i další náklady, např. náklady spojené s požární odolností nosné konstrukce a tím i celkové náklady díla.  Ne každý statik má odbornost, praxi a dispozici k použití výpočtových programů pro optimalizované navrhování nosných ocelových konstrukcí s ohledem na požadované parametry (normové zatížení, zatížení od požadovaných instalací a zařízení, požární odolnost).

Obdobně dokáže profesionální dodavatel montované haly komunikovat s projektantem ve věci optimálního návrhu všech jednotlivých dílů a konstrukcí – střechy, obvodových stěn, výplní  otvorů, vnitřních vestaveb, stěn a příček, a ostatních potřebných kompletů a součástí montované haly. A v procesu návrhu tak významně ovlivňovat potřebné technické parametry, provedení  a konečnou cenu jednotlivých součástí a dílů.

V rámci našich řešení HALSYSTEM, ASTRON tyto odbornosti využíváme a nabízíme zákazníkům vhodné použití z pohledu optimalizace (snížení) celkové ceny. To není v žádném případě na úkor kvality a požadovaných vlastností podle PD stavby. Můžeme tak například nabídnout optimalizované návrhy nosných ocelových konstrukcí i s PO 30 minut, bez potřeby zhotovení následných opatření (nátěry, nástřiky, obklady).

Proces zhotovení stavby je pochopitelně závislý na její velikosti, složitosti a opět se jedná řádově o dobu několika měsíců od zahájení stavebních prací do kompletního dokončení díla. Celý proces je potom dokončen kontrolou zhotoveného díla (kolaudací), kdy je nutné doložit všechny doklady a certifikace osvědčující zhotovení díla podle požadavků projektové dokumentace, která byla schválena v rámci povolení stavby. Pokud je dílo v tomto smyslu v pořádku a nemá žádné fyzické ani dokladové závady, potom je povolené k užívání.


 
Ad b/ Proces stanovení ceny montované haly a porovnávání porovnatelného

Jak je uvedené v informacích o procesu zhotovení stavby haly, je zřejmé, že konečná ceny montované haly je z velké části závislá na předchozím procesu projektování haly, jehož podstatnou součástí je návrh vhodného typu konstrukce haly z hlediska všech normových a provozních zatížení těchto konstrukcí, požadavku na jejich požární odolnost, povrchovou ochranu a korozivzdornost, atd.

Cenu celé stavby haly dále podstatným způsobem ovlivní způsob kotvení haly v konkrétních podmínkách zakládání stavby a velikost základů s ohledem na působení sil od nosných sloupů haly, které se musí zachytit v základech, betonových patkách apod.

Cena haly je pochopitelně ovlivněna i správným zvolením konstrukcí obvodových stěn, střechy, vnitřních příček a vestaveb, které musí být v souladu s navrhovanou nosnou ocelovou konstrukcí, ale přitom musí splňovat všechny předepsané specifikace požadovaných kvalitativních vlastností a normových požadavků, předepsaných pro tyto stavby. To pochopitelně platí i pro správnou volbu všech typů otvorových výplní, a jiných doplňků celé haly. To vše by mělo být navrženo jako kompaktní celek do PD pro stavební povolení.

V procesu zpracování PD pro stavební povolení je to součástí práce, kterou musí projektant komunikovat s dodavatelem systému montované haly. Ten má (měl by mít) všechny tyto informace, nabyté zejména svojí specializací a odborností a mnohaletou praxí v oboru a na stavbách, k dispozici 
Tady je třeba upozornit na nejčastější situaci, kdy zákazník požaduje bez dalších informací stanovit cenu pro halu požadovaných rozměrů š x d x v. Dále doplní maximálně informaci o místu stavby a zda má jít o halu bez tepelné informace, či „zateplenou“ a požaduje její cenu. Takto stanovená cena může být pouze informativní, stanovená nějakým zprůměrováním cen obdobných hal zhotovených dříve. Je určená pouze k investičnímu rozhodování, nikoliv jako podklad pro výběr dodavatele haly. To platí všeobecně pro všechny seriózní výrobce a dodavatele montovaných hal, bez výjimky.

Žádná seriózní firma není schopna na základě těchto informací poskytnout konečnou cenu montované haly a ještě k tomu ji garantovat nejméně jeden rok dopředu, než bude mít zákazník hotovou PD pro stavební povolení a bude se moci podepsat smlouva na dodání a montáž haly. Teprve až PD v úrovni pro stavební povolení může sloužit jako relevantní podklad ke stanovení pevné ceny haly. Proto žádáme zákazníky - považujte všechny „nastřelované“ ceny montovaných hal, zpracované bez nějaké relevantní a konečné PD pouze za ceny informativní – kolik to asi může stát + - 20%, při současné cenové úrovni všech vstupů do výroby, stálého kurzu Kč/EUR a nezvyšování mezd, daní a odvodů státu.

Ovšem jak je uvedené v předchozím odstavci Procesu zhotovení stavby haly, nelze očekávat od projektanta, který zhotovuje všeobecný projekt pro SP, stejně jako současně zhotovuje jiné projekty na jiné typy staveb, že se bude nějak podrobněji a odborněji zabývat otázkou statiky konstrukcí, a všech s tím spojených návazností (základy, systémy opláštění stěn, střechy,  detaily otvorových výplní, ostatní pomocné konstrukce, lemovací klempířské prvky, apod.). Většinou má takový projektant kontakty, či obchodní vazby a provázanost na nějaké dodavatele určitých halových systémů a ty tam navrhne, aniž by posuzoval, zda je to pro tento případ vhodné.  Případně dá zákazníkovi možnost, aby si na takto zpracované zadání (všeobecné zadání bez řešení dalších souvislostí, anebo zadání podle konkrétního výrobce nějakého systému), udělal vlastní výběrové řízení na dodavatele montované haly. Kritérium potom je většinou nejnižší cena montované haly.

Při takto zadávaných poptávkách většinou zjišťujeme, že PD je přímo připravená na jediný systém, který dodává pouze firma XY. Technické parametry, tepelné izolace, požární odolnosti, způsob provedení a skladby konstrukcí, barevnost, apod.  jsou definované pouze tak, jak je dodává tato firma – byť je to mnohdy z hlediska norem zbytečné, anebo naopak nedostatečné, či jinak „kostrbaté“ řešení.   Například řešení zatížení základů a jejich velikost  se většinou při nabídkách konkrétních montovaných systémů nosných konstrukcí (ocelové, železobetonové, dřevěné) v této fázi vůbec neřeší. Ale za cenu nízké hmotnosti a tedy i nízké ceny některých nosných konstrukcí (což je v této souvislosti obchodně podáváno jako výhoda),  bude mnohdy nutné toto zatížení zachytit při řešení  konstrukcích základů,  které následně stavbu prodraží vícenásobně v této položce, atd. Domnělá výhodnost se tedy jinde může projevit  přesně naopak.

V tom případě zřejmě není asi možné dodat na stejné provedení haly lepší cenu, než má ten navrhovaný XY, který to má v opakované výrobě „najeté“.  Je to podobné jako si kupovat auto Škoda Octavia a dát jinému výrobci aut zadání dodat stejné auto, se stejnými parametry a vzhledem, za nižší cenu. To asi nemá pro ostatní dodavatele, ani pro následné vyhodnocování konkurenčních nabídek valný smysl.

My navrhujeme jiný přístup k řešení požadavku na dodání a montáž halového kompletu.  Závazné a normami požadované parametry dodržíme, konstrukci a všechny jednotlivé konstrukční celky haly  optimalizujeme podle závazných požadavků norem a požadavků zákazníka, a celou halu ve spolupráci s jakýmkoliv projektantem navrhneme přímo na toto konkrétní zadání.

Když to parafrázujeme - nechceme člověka oblékat do již ušitých šatů, ale ty šaty mu ušijeme přesně na míru – bez ozdob, ale i s ozdobami, které bude požadovat.

 

Ad c/ Postup, jak provést optimalizovaný návrh montované haly z pohledu třicetileté praxe v daném oboru

Nabízíme osvědčený postup na zhotovení montované stavby haly, který je pro zákazníka přehledný a poskytuje možnost správného rozhodování v procesu návrhu a zhotovení haly. Z tohoto pohledu má zákazník přehled a jistotu, že navrhované řešení je optimální – z hlediska návrhu konstrukcí, jejich provedení, technických i kvalitativních parametrů, a tedy i konečné ceny. Není mu vnucován žádný konkrétní systém, ale má možnost volby ovlivňovat jednotlivé konstrukční části (nosná ocelová konstrukce, obvodové stěny, střecha, vnitřní vestavby, výplně otvorů, klempířské prvky, …) Všechny tyto součásti a díly navrhujeme již do projektu, který zpracovává nezávislý projektant – se kterým celý proces zpracování PD komunikujeme a odlaďujeme, a kterého si zhotovitel sám zvolí.

Naše dodavatelská a montážní firma funguje v jednom předmětu podnikání od roku 1993, tedy téměř už 30. let. Náš zaměstnanci a spolupracovníci jsou stabilní a mají mnohaleté praktické zkušenosti v oboru. Můžeme proto nabídnout taková řešení, která vedou k dobrému a kvalitnímu výsledku za přiměřenou cenu. Nenutíme nikomu jediné možné řešení, jediný možný systém. Naopak každou poptávku a požadavek pečlivě zvažujeme ve smyslu jeho nejvhodnějšího, funkčního provedení, který poskytne zákazníkovi to, co očekává a jistotu dlouhodobé kvality a užitku, odpovídající vynaloženým nákladům. Máme navázané mnohaleté profesní a obchodní vztahy s mnoha odbornými firmami, výrobci a dodavateli různých systémů, součástí a dílů montovaných halových staveb. Z toho důvodu pečlivě skládáme, vybíráme a kompletujeme takové součásti a díly staveb, které přesně splní to, co Vy od své stavby očekáváte.

Naše nabídka a způsob práce zahrnuje tento osvědčený postup:

 1. Podle zaslaného zadání na velikost haly, místo jejího umístění, základních parametrů na způsob opláštění střechy a stěn, anebo určení způsobu využití haly Vám poskytneme orientační cenovou nabídku. Tato nabídka slouží pouze jako informace pro Vaše investiční rozhodování. Obsahuje pouze orientační cenu za D+M halového objektu postaveného na připravené základy, bez spodní stavby, podlahy, vnitřního vybavení a přípojek. 
 2. Jestliže se rozhodnete, že investiční záměr za předpokládanou cenu budete realizovat, a máte k dispozici vhodný pozemek pro tuto výstavbu. Domluvíme se na společném jednání s předem určeným (Vámi vybraným) projektantem, anebo firmou. V případě potřeby takového projektanta zajistíme. 
 3. Na společném jednání určíme základní parametry haly, její požadované využití a vybavení,  s domluvíme další společný postup práce s projektantem a předpokládaný časový postup práce. 
 4. V průběhu projektování haly ve stupni pro SP bezplatně konzultujeme s projektantem všechny jeho požadavky a způsoby řešení na provedení nosné ocelové konstrukce, obvodových stěn, vnitřních příček a stropů, střechy, výplní otvorů, atd.  Konzultujeme vhodnost provedení těchto prvků v kontextu jejich spolupůsobení v celém kompletu haly. To vše s ohledem na požadované hodnoty konkrétních technických parametrů dle příslušných norem, s ohledem na požadavky zákazníka. Vše nabízíme v různých možnostech a alternativách, jež stavební trh nabízí.  
 5. Jestliže je požadavek na vypracování statického výpočtu nosné konstrukce haly a její optimalizování s ohledem na provedení základů, zvýšenou PO (až na 30´ pro nechráněnou konstrukci), i  s  ohledem na její optimální cenu v rámci celé stavby, potom je tato část statiky v rámci naší práce na zhotovené PD zpoplatněná samostatně. V případě následného zadání dodávky a montáže haly do realizace je tato cena od konečné ceny odečtená. 
 6. Konečným výsledkem je náš optimální návrh na provedení haly, který odpovídá požadavkům zákazníka, požadavkům PD a příslušných norem a je cenově optimalizovaný – nejnižší,  podle takto zvolených kritérií.
 7. Na tento konečný návrh předložíme konečnou cenovou kalkulaci. Nabídnutá cena je pevná, pokud nedojde ke změně některých parametrů haly. Žádné vícepráce, anebo nepředpokládané výdaje navíc nejsou uvažované a neúčtujeme je.  
 8. Je na zákazníkovi, zda následně zadá výběrové řízení na dodavatele takto navrhované haly podle vypracované PD pro stavební povolení. V případě zadání výběrového řízení si ovšem vymiňujeme jediné omezení z důvodů poskytnutého know-how při dimenzování prvků nosné ocelové konstrukce. Poskytnutý statický výpočet pro dimenzování nosné konstrukce haly a základů nebude poskytnutý pro účely vypracování konkurenčních cenových nabídek. Případní zájemci tak nebudou omezovaní takto zpracovaným návrhem nosné ocelové konstrukce a základů haly a mohou si navrhnout vlastní řešení statiky konstrukce, včetně řešení a kalkulace ceny základů. 
 9. V případě projevení důvěry a zadání realizace haly naší firmě předložíme zákazníkovi standardní jednoduchý a férový návrh smlouvy, bez právních kliček. Domluvíme postupové termíny pro zhotovení díla, postup splácení celkové ceny a jednoduché podmínky nezbytné pro zhotovení díla.  Po podepsání smlouvy se zahájí vlastní realizace díla, vypracováním výrobní a montážní dokumentace konstrukcí, jejich dodáním na místo stavby (kde se mezitím připraví základy potřebné pro namontování konstrukcí a potřebná stavební připravenost). Následuje fáze montáže haly na místě, přitom se zohledňuje potřebný technologický postup pro zhotovení celé stavby a postup prací (zhotovení podlah, zhotovení vnitřních instalací, přípojek, rozvodů, vestaveb, apod.). Dokončené dílo se předává kompletní, bez závad a nedodělků, na základě předávacího protokolu. Součástí předání je dodání veškeré potřebné dokumentace, osvědčení a certifikátů, potřebných pro kolaudaci haly a její uvedení do provozu.

 

Ad d/ Praktické doporučení zákazníkům k výběru zhotovitele montované haly závěrem

Závěrem doporučujeme zájemcům o stavbu montované haly,  aby nevybírali dodavatele montované haly podle nejnižší nabídkové ceny, která jim přijde na úvodní, několikavětou poptávku a specifikaci, anebo na jednoduchý projekt studie investičního záměru. To je pro investici, většinou v řádu milionů, či desítek mil. Kč nicneříkající hodnota, a údaj nemající žádnou větší vypovídací hodnotu. Orientační cenovou tabulku pro montované kovové haly nejběžnějších rozměrů a provedení pro investiční rozhodování naleznete zde.

Tato cena nic nevypovídá o zhotoviteli. Ten může naopak nízkou cenu stanovit pouze proto, že nemá započítané všechny náklady a požadavky, které v této době nezná, protože o nich buďto ani neví, anebo je tuší, ale přece je nebude v této fázi uvažovat a zbytečně se vyřazovat z další soutěže.   Může jít také o firmu, která hledá zákazníka za každou cenu a ve finále mu nedodá ani to, co nabídla, anebo kalkuluje že plně nezaplatí svým subdodavatelům, apod.  Takové nabídky jsou diskutabilní, ale bohužel z praxe víme, že mnohdy existují.

Nízká cena na neúplnou/nepřesnou  dokumentaci se nabízí mnohdy spekulativně pro vítězství v soutěži a následně dochází ke jejími navyšování, které se naprosto logicky zdůvodňuje tím, že zadání bylo neúplné, nedostatečné,  chyběly potřebné informace, atd. A rozjede se kolo dodatků a víceprací. K tomu potom dobře slouží nepřehledné a mnohastránkové smlouvy a všeobecné dodací podmínky. 
Vybírejte proto ze stabilních firem s mnohaletou historií a s mnoha referencemi, průhledným a přehledným postupem a jednáním. Tady byste neměli narazit na nějaké profesní nedostatky při plnění smlouvy.  Výhodou je i operativnost jednání a možnost rychlé  komunikace. To posoudíte při probíhajících jednáních.  Je lepší, pokud dodavatelská firma je v rozumné vzdálenosti do cca 2 hodin jízdy, resp. v dojezdové vzdálenosti cca do 200 km. To hraje roli i v potřebě zvýšených režijních nákladů při zhotovení většího díla. Dejte na doporučení kolegů a lidí, jimž věříte a kteří již mají dobré předchozí zkušenosti s prací konkrétní firmy.

Takové firmy jsou potom schopné dodávat zhruba stejnou kvalitu dodávek a služeb, mělo by jít o zhruba stejnou cenu. Možné rozdíly potom hledejte pouze v nějakých osobních preferencích, schopnosti dodržet dané slovo, v jednoduchosti a jednoznačnosti smluvních podmínek, případně v „osobní sympatii“, kterou můžete k dané firmě, zaměstnancům, anebo používaným značkám, pociťovat.