HALSYSTÉM

HALSYSTÉM, KOMPLETOVANÉ SYSTÉMY MONTOVANÝCH HAL firmy KORES spol. s r.o.

photophotophoto

 • Standardně dodávaný typ: rámová konstrukce, možná je kombinace s příhradovým vazníkem 
 • Šířka hal, volné rozpětí 6 - 30 m
 • Šířka hal vícelodních sestav bez omezení 
 • Délka hal je daná násobkem modulu v běžném rozmezí 5 – 7 m, bez omezení délky
 • Výška haly, okap 3 – 12 m
 • Tvar střechy:  sedlová hřeben uprostřed, anebo asymetricky,  pultová střecha 
 • Sklon střechy od 2°do 30°, jiné na vyžádání
 • Střecha a stěny bez tepelné izolace, anebo s tepelnou izolací – různé provedení a skladby
 • Možnost přístaveb,  vnitřních vestaveb, podest 
 • Jeřábové dráhy pro jeřáby do 20 t
 • Kompletace otvorových výplní (světlíky, prosvětlení, okna, dveře, vrata, větrání)
 • Odvodnění střechy a lemovací klempířské prvky 
 • Doplňky (žebříky, záchytný systém, apod.)
 • Výrobní a montážní dokumentace, statický výpočet konstrukcí pro PO až 30 minut (nechráněná)


Koncepce a filozofie kompletace hal HALSYSTÉM

Naše společnost dodává na trh komplexní stavebnicový systém montovaných kovových (ocelových)  hal nejčastějších rozměrů a velikostí pod obchodním označením HALSYSTÉM. Volné rozpětí dodávaných hal je možné volit v nejčastějších případech od cca 6m do 30m, v libovolných délkách od cca 10 m do několika desítek, až stovek metrů. V případě požadavků na objekty větších šířek se haly navrhují jako vícelodní sestavy, s podpěrnými řadami sloupů v prostoru haly. Výška haly je standardně uvažovaná v rozmezí od 3m do 12m. Hala může být koncipovaná s vnitřním podlažím, vestavbami, anebo pro následnou montáž jeřábových drah a mostových jeřábů.

Haly dodáváme v provedení se sedlovou střechou, anebo s pultovou střechou. Sklon střechy závisí na místě stavby (normové zatížení sněhem a větrem) a na navrhovaném způsobu a požadavcích na provedení haly. Nejčastěji se volí mezi 5-10°. Při požadavku na objekt s malým sklonem střechy, od 2°, volíme odpovídající střešní skladby s hydroizolační folií, anebo z jiných vhodných krytin a střešních systémů.

Haly dodávané v tomto systému jsou určeny pro zákazníky, kteří chtějí postavit kvalitní montovanou halu s nosnou ocelovou konstrukcí při optimalizaci všech součástí a konstrukčních dílů (nosná konstrukce, střecha, stěny, vnitřní vestavby, výplně otvorů…) z hlediska normových požadavků; požadovaných kvalitativních parametrů součástí haly;   vzhledu a designu konstrukcí;  což má konečný vliv na cenu celé haly. Jedná se tedy  o konkrétní, individuální návrhy provedení jednotlivých součástí haly tak, aby společně vytvořily funkční celek, co nejvíce odpovídající požadavkům jednotlivého konkrétního zákazníka.

Tento náš způsob navrhování, kompletace, dodávek a montáží hal vychází z praktických zkušeností a osvědčených postupů při navrhování a realizaci staveb montovaných hal, s používáním osvědčených materiálů a skladeb konstrukcí, funkčních detailů, které jsme nabyli v průběhu téměř třicetileté historie naší firmy a praxe v tomto konkrétním oboru. Začínali jsme s dodávkami a montážemi bývalých tuzemských výrobců montovaných hal, např. HARD Jeseník, Mostárna Hustopeče, apod. Pokračovali jsme přes první dovážené halové systémy do ČR, např. systémy BUTLER, ASTRON, apod. Byli jsme u zahájení používání různých skladeb střech a obvodových stěn, izolačních sendvičových, apod.
Tato praxe nám umožnila detailně nahlédnout do problematiky kompletování kovových montovaných hal, a využít postupy a principy které jsme pochopili jako vhodné pro místní trh, k vytvoření vlastní koncepce kompletovaných halových objektů. Navrhujeme je tedy jako optimalizované skladby vhodně kombinovaných konstrukcí a prvků zavedených výrobců a značek, které vytvoří funkční celek, sestavený podle individuální potřeby a nároků jednotlivých zákazníků. Další informací k této cestě „postavení konkrétní haly“ naleznete na úvodní stránce MONTOVANÉ HALY pod odkazy: 
Ad c/ Postup, jak provést optimalizovaný návrh montované haly z pohledu třicetileté praxe v daném oboru
případně
Ad b/ Proces stanovení ceny montované haly a porovnávání porovnatelného

Vhodnost použití a výhody kompletovaných systémů – HALSYSTÉM

Z výše uvedeného vyplývá, že HALSYSTÉM je určen pro celé spektrum zákazníků, od malých přímých investorů halových objektů, až po investory a stavebníky velkých hal všech druhů a způsobů využití, kteří očekávají osobní přístup a variantní možnosti řešení konstrukcí, včetně ne zcela standardních možností řešení vzhledu fasád a detailů objektu.
Zcela jasnou výhodou je možnost návrhu ocelových nosných konstrukcí hal s požární odolností až 30 minut, bez potřeby řešení jejich dalších úprav (protipožární nátěry či nástřiky, obklady konstrukcí).
Výhodou nosných ocelových konstrukcí hal oproti železobetonovým je potom i jejich nižší hmotnost, tedy i menší reakce v základových konstrukcích (jednodušší a levnější zakládání)  a menší nároky na dopravu konstrukcí a montážní mechanizaci při stavbě (snížení nákladů).
Z ekologického pohledu je ocelová konstrukce lehce rozmontovatelná, s možností jednoduché recyklace zpět na železo. Možné je i její relativně jednoduché rozmontování a přemístění jinam. Železobetonové konstrukce jsou z hlediska jejich následné likvidace a recyklace značně problematické.

Pro zákazníky, kteří požadují zejména velké skladovací, logistické, výrobní, zemědělské, či sportovní haly, anebo objekty kde je prioritou nejnižší cena a maximální užitek, bez zvláštních nároků na individuální architektonické řešení,  potom nabízíme s výhodou systémové haly s nosnou ocelovou 
konstrukcí z nabídky LINDAB-ASTRON. Jejich nabídku naleznete v  samostatném odkazu
ASTRON, Stavební systém montovaných hal od skupiny LINDAB


a/ NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE montovaných hal HALSYSTÉM

Nosná konstrukce je dodávaná pro jakoukoliv oblast a zatížení sněhem a větrem, podle individuálního statického výpočtu a návrhu konstrukcí. Návrh odpovídá předem projednaným, anebo konzultovaným požadavkům projektové dokumentace stavby, zpracovávané v úrovni pro stavební povolení.

Hlavním nosným prvkem hal je většinou příčná rámová vazba, vyráběná ze staticky vhodně navrhovaných nosníků IPE, HEB, apod. se zesílením (náběhy) v místě rámového rohu a hřebene, kloubově uložená na patkách. V opodstatněných případech se mohou navrhnout konstrukce s příhradovým vazníkem.

Šířka haly (osová rozteč, či rozpětí příčných rámů) je možné volit podle potřeby v rozpětí od 5 do 30 m (uvažované pro sedlový tvar střechy, pultová střecha by měla volné rozpětí zhruba poloviční). Tento rozměr lze volit v individuálních délkách uvedených s přesností na mm. Pro potřebu větších šířek hal je možné haly navrhovat jako vícelodní, s mezistřešními žlaby, anebo s jedním hřebenem sedlové střechy při minimálním spádu střechy 5° (při řešení použití střešní krytiny z profilovaných plechů, anebo z běžných střešních izolačních sendvičových panelů, jako cenově nejvhodnější řešení). Je možné navrhovat i nižší sklon střechy od 2°, potom je potřeba v souvislosti s tím navrhovat vhodnou skladbu střechy a její hydroizolace.

Délka haly je dána většinou násobkem délkového modulu (vzdálenost mezi dvěma sousedními příčnými rámy), většinou v rozmezí 5-7 m. Optimalizovaný modul vychází ze statického výpočtu se  zohledněním normových, stálých a provozních zatížení konstrukce a jejich kombinací.  Bere se v úvahu i požadavek na požární odolnost konstrukce zajišťující stabilitu objektu. Požární odolnost nechráněné konstrukce je možné navrhovat na požadavek 15 minut a 30 minut.

Nejkratší haly se dodávají v délce dvou modulů, tj. 10 - 12 m. Maximální délka haly je prakticky neomezená (při uvažování dilatačních mezer). Prakticky se délky hal pohybují do cca 100 m. 
Výška haly se uvádí většinou jako světlá výška haly od podlahy do nejnižšího místa střešní konstrukce, anebo jako výška stěny měřená od úrovně podlahy k okapu – okapová výška. Tato výška se může běžně navrhovat v rozpětí od 3m do 10 – 12 m výšky.

Sklon sedlové, či pultové střechy je možné standardně a nejvhodněji volit od 5° do 15°.  Je možné zhotovit konstrukce s menším sklonem střechy od 2°, potom to má vliv na omezenou možnost volby střešní skladby a vrchní hydroizolační vrstvy.

Vyráběná konstrukce příčných rámů a systému zavětrování je ve výrobě tryskaná a opatřena nátěrovým systémem – základní + vrchní protikorozní nátěrový sytém na ocelové konstrukce tl. 120 um. Při požadavku na vyšší ochranu pro korozivní stupně C4, C5 se volí odpovídající nátěrový systém,  anebo je možné tuto primární konstrukci žárově pozinkovat.  Barevný odstín konstrukce je možné volit v určitých odstínech podle RAL. Střešní vaznice jsou většinou navrhované z tenkostěnných ocelových Z  profilů, pozinkované, většinou systém Metsec od Voestalpine profilform.  Tento základní skelet nosné konstrukce se doplňuje o stěnové paždíky, vratové sloupky a pomocnou konstrukci pro dveře, okna, apod. Může jít o systém z tenkostěnných pozinkovaných profilů C, anebo z konstrukční oceli.

Spojovací materiál je používaný podle statického výpočtu, pevnostní -  ocelové, pozinkované šrouby, matice a podložky. Kotvení konstrukce se provádí pomocí mechanických, anebo chemických kotev zavrtaných do betonových patek.

Nosná konstrukce je standardně dodávaná pro jakoukoliv oblast a zatížení sněhem a větrem, podle individuálního statického výpočtu a návrhu konstrukcí.

 

Fotografie ocelových konstrukcí HALSYSTÉM

photophotophotophotophotophotophoto

Příklady základní dokumentace ocelových konstrukcí HALSYSTÉM

 

b/ STŘECHY A OBVODOVÉ STĚNY  montovaných hal HALSYSTÉM

Namontovaná nosná konstrukce objektu je následně nejprve kompletovaná o systém opláštění střechy a obvodových stěn. Tyto systémy mohou být bez tepelné izolace (tzv. nezateplené) a s tepelnou izolací (zateplené).  Konkrétní provedení či jeho skladba, druh a typ volíme individuálně, podle projektem, či normami předepsaných parametrů i podle ostatních kvalitativních, či jiných požadovaných parametrů (barva, vzhled, design).

U systému nezateplených střech a stěn se většinou používají velkoformátové desky z různě profilovaného plechu (trapézové, vlnité, taškový profil), materiál nejčastěji ocelový, pozinkovaný plech, přírodní, anebo lakovaný;  hliníkový plech, vč. barevných úprav;  měděný plech.   Dále je možné dodávat prosvětlovací profily z polykarbonátových, anebo  sklolaminátových desek jako součást střechy, anebo jako celoplošnou krytinu. Všechny tyto desky se dodávají v šířkách od cca 0,8 -1,2 m, prakticky dodávané délky jsou v rozmezí od 1 m do 12 m, nařezané v potřebných délkách pro montáž na 1 mm podle plánu kladení.
K zamezení úkapů zkondenzovaných vodních par ze střechy nabízíme plechy s antikondenzační vrstvou na spodní straně, anebo trapézové plechové profily s nástřikem PUR pěny tl. 10 mm na spodní straně.
Alternativně se k tomuto účelu mohou použít i izolační sendvičové panely s tl. izolace 20-40 mm.
K tomuto účelu dodáváme a montujeme široké spektrum výrobků různých zavedených výrobců a značek, s různými kvalitativními parametry a cenovou úrovní.

Každý systém opláštění dodáváme na stavbu nařezaný na míru, podle předem zpracovaného plánu kladení. Tím odpadá nutnost řezání na stavbě a je minimalizovaný odpad způsobený prořezem dodaných desek (celková cena). K dodávanému systému kompletujeme veškerý spojovací a montážní materiál potřebný pro jeho správnou montáž.
Ohýbané klempířské a lemovací prvky a doplňky pro opláštění zaměřujeme a dodáváme většinou až po dokončené montáži opláštění střechy a stěn objektu.  Je to praktická dlouhodobá zkušenost, kdy zejména předem ohýbané klempířské lemovací prvky dodané na stavbu nemusí vždy zcela přesně odpovídat potřebě reálně zhotovené stavby.

U systému zateplených střech a stěn se s výhodou používají zejména izolační sendvičové panely s tepelnou izolací z vytvrzené PUR/ PIR pěny, minerální vlny, sklené vaty, polystyrénu. Tyto panely se dodávají jako velkoformátové desky, dodávané na stavbu již přesně nařezané podle předem zpracovaných plánů kladení. Panely se dodávají ve skladebných stavebních šířkách od 1 do 1,2 m. Délky panelů jsou dodávané v rozmezí od 2 do 13,5 m. Tloušťka panelů je navrhovaná podle požadovaných parametrů, zejména s přihlédnutím na prostup tepla a jeho požární odolnost. Tloušťka se potom pohybuje v rozmezí od cca 20 mm do 200 mm. U jednotlivých typů izolace se tyto parametry mohou odlišovat.

Izolační sendvičové panely mohou mít různé materiálové provedení na vnitřní i vnější straně.  Na vnitřní – interiérové straně se používají především ocelové, pozinkované plechy s různou finální úpravou podle požadavků vnitřního prostředí, v různých barvách. Je možné dodávat panely s nerezovým plechem pouze na vnitřní straně, anebo na obou stranách panelu.   Na vnější – exteriérové, či fasádní straně panelů určených pro obvodové stěny se nejčastěji používá různě profilovaný ocelový, pozinkovaný a lakovaný plech a jejich různé kombinace.  Jeho povrch může být také dodaný  v různých barevných odstínech  několika typů nátěrů  s designem dřeva, cihel, či kamene;   je možné jej opatřit tenkovrstvou omítkou, anebo fasádním nátěrem; dodávají se povrchy panelů  s keramickým obkladem, obkladem z kamene, či skla.

Panely na střechu se dodávají s určením pro ploché střechy s nízkým sklonem do 5°a panely určené pro střechy se sklonem od 5°. Podle toho se volí konkrétní typ panelů a jeho vnější hydroizolační vrstva. Ta je pro panely pro ploché střechy s malým sklonem dodávaná většinou v provedení s hydroizolační PVC folií, ale existují i některé speciální typy panelů s jinými povrch, které tento požadavek také splňují. Pro střechy se sklonem střechy nad 5°se většinou dodávají panely s profilovaných (trapézovým, vlnitým, „taškovým“) profilem různých barevností a kvality povrchových úprav plechů. 
Dodáváme a montujeme také speciální typy střešních panelů, určených pro připevnění FV panelů, anebo solárních panelů;  panely s FV články přímo na jejich povrchu;  AGRO panely s vnitřní stranou ze sklolaminátových desek, určené pro korozivní prostředí ustájení zvířat; ke střešním panelům dodáváme různé typy prosvětlovacích panelů (jedná se o pevně zabudované desky do střechy, nikoliv otvíravé světlíky – ty nabízíme samostatně v mnoha možnostech provedení).

Více informací k sortimentu izolačních sendvičových panelů naleznete v oddělení Obchodní informace/Prodej izolačních sendvičových panelů.

 

Střechy a stěny dodávaných montovaných hal řešíme i všemi ostatními možnostmi a způsoby, které stavební trh nabízí.  

 • Skládané střešní systémy určené zejména pro bezvaznicové konstrukce a ploché střechy (nosný trapézový profil, parotěsná zábrana, souvrství tepelné izolace, separační folie, hydroizolační folie) 
 • Skládané stěnové systémy s různými prvky montovaných fasád (plechové kazety, zavěšené a provětrávané fasády)

Každý systém zatepleného opláštění dodáváme na stavbu nařezaný na míru, podle předem zpracovaného plánu kladení. Tím odpadá nutnost řezání na stavbě a je minimalizovaný odpad způsobený prořezem dodaných desek (celková cena). K dodávanému systému kompletujeme veškerý spojovací a montážní materiál potřebný pro jeho správnou montáž.
Ohýbané klempířské a lemovací prvky a doplňky pro opláštění zaměřujeme a dodáváme většinou až po dokončené montáži opláštění střechy a stěn objektu.  Je to praktická dlouhodobá zkušenost, kdy zejména předem naohýbané klempířské lemovací prvky dodané na stavbu nemusí vždy zcela přesně odpovídat potřebě reálně zhotovené stavby.

 

Fotografie opláštění HALSYSTÉM

photophotophotophotophotophotophotophoto

 

c/ Systémy odvodnění střechy,  klempířské  a lemovací prvky

K halám dodáváme standardně skladebný systém půlkulatých okapových žlabů a kulatých svodů dešťové vody v provedení z ocelového pozinkovaného, pozinkovaného a lakovaného plechu v různé barevnosti, se všemi kompletačními prvky. Podle požadavku volíme i provedení z TiZn, anebo z mědi. Velikost celého systému volíme podle normových požadavků. Tyto prvky dodáváme od zavedených a osvědčených výrobců několika značek.

Klempířské a lemovací prvky v plném sortimentu, například:  hřebenové plechy; závětrné lišty střechy; ukončovací a lemovací lišty opláštění střechy a stěn; atik, mezistřešní žlaby a úžlabí;  lemování otvorových prvků ve stěnách;  atp. dodáváme  v materiálovém provedení  – pozink, hliník, lakovaný plech v různých tloušťkách  – v barvách RAL. Vše včetně spojovacího a montážního materiálu – šrouby, nýty, tmely, těsnění, montážní pěny.

 

d/ Výplně otvorů pro střechy a stěny

Haly HALSYSTÉM kompletujeme o všechny požadované otvorové prvky:

 • Vrata – plechová (křídlová, posuvná, hangárová);  průmyslová (sekční, rolovací,  s el. pohonem,  speciální);  chladírenské a mrazírenské provedení.  Velikost podle technických možností výrobců.
 • Dveře, Okna – kovové, plastové provedení, hliníkové provedení,  vícekomorové rámy, izolační okna, otvíravé,  vyklápěcí,  pevné zasklení. Velikosti podle technických možností daných materiálů. Barvy rámů podle možností výrobců.
 • Světlíky – hřebenové, anebo v ploše střechy, bodové,  obloukové s Al konstrukcí výplň polykarbonát. desky,  s možností větracích křídel s el. ovládáním a bezpečnostními prvky. Rozměry podle technických možností, v širokém rozpětí.

 

e/ Příslušenství

Haly HALSYSTÉM kompletujeme následně:

 • Systémy pro odvětrání haly – větrací mřížky, samočinné větrací turbíny
 • Jeřábové dráhy a mostové jeřáby, běžně do nosnosti 12 t – nosné konstrukce haly se počítají a tvarově navrhují na konkrétní požadavek umístění jeřábu, výšku zdvihu a jeho pojezdu.
 • Vnitřní nosné konstrukce pro podesty, vestavby, apod. 
 • Venkovní obslužné žebříky, lávky, suchovody, apod.  
 • Bezpečnostní zádržný systém na střeše haly
 • Ostatní vnitřní instalace, které přímo nesouvisí s konstrukcí a systémem opláštění haly a uvedeného příslušenství, jako např. osvětlení, rozvody elektro, vytápění, klimatizace, rozvody vody, médií, odpady a kanalizace, apod. nejsou součástí naší nabídky a nedodáváme je. Jsou závislé na PD haly, kterou v tomto syslu nezpracováváme. 

 

f/ Projektová dokumentace, certifikace a osvědčení

Ke každé hale dodáváme výrobní a montážní dokumentaci nosné ocelové konstrukce včetně statického výpočtu konstrukcí, případně i dokumentaci pro základy haly. Pro opláštění střechy a stěn zpracováváme vlastní montážní  plán kladení panelů a v případě požadavku i doplnění o statické posouzení prvků opláštění.

Ke všem použitým dílům dodáváme potřebné osvědčení – prohlášení o shodě a jiné certifikáty, závazně požadované pro řádnou kolaudaci objektu a jeho uvedení do provozu.